Telehealth Now Offered

Gynecomastia Photos - Case #28099

Patient Case #28099

Excision gynecomastia with free nipple graft

Before
Gynecomastia
After
Gynecomastia
Before
Gynecomastia
After
Gynecomastia
Before
Gynecomastia
After
Gynecomastia
Before
Gynecomastia
After
Gynecomastia
Before
Gynecomastia
After
Gynecomastia